Organizing Committee

Finance

Yujiu Yang (Tsinghua University)

Haijun Zhang (Harbin Institue of Technology)

Local Arrangement

Haoqian Wang (Tsinghua University)

Yongbing Zhang (Tsinghua University)

Publication

Zhenhua Guo (Tsinghua University)

Publicity

Bo Yuan (Tsinghua University)

Registration

Xin Jin (Tsinghua University)

กก